• 39 Dibbs
 • 23 Ash

39級野蠻人 - 專家級模式

Dibbs

裝備加成

技能

檢視技能模擬器
 • 狂亂 破空斧
 • 撕裂 摧殘
 • 衝刺 閃身衝刺
 • 戰吼 怒濤填膺
 • 戰鬥暴怒 怒不可遏
 • 狂戰之怒

屬性

 • 力量 1320
 • 敏捷 46
 • 智力 46
 • 體能 906
 • 傷害 2827.2
 • 堅韌 30600
 • 恢復 3892
 • 100 怒氣
 • 12.9k 生命值

卡奈魔方傳奇力量

武器
防具
寶石

追隨者

檢視技能模擬器

巫女

 
   
   
   
   
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

盜賊

 
   
   
   
   
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

聖堂騎士

 
治療
忠誠
衝鋒
鼓舞
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +28.00 經驗值

最近更新於 2019-11-23 7:25 上午 TST