• 70 GoldDigger
 • 70 RIP
 • 70 Zdh
 • 70 Zxa
 • 70 Zxa
 • 70 Zxa
 • 70 Zxa
 • 70 Zxan
 • 70 냐냐냥
 • 70 무지개
 • 70 젖소
 • 70 향취
 • 70 황야

70(3,493)級武僧 - 專家級模式 - 賽季

GoldDigger

裝備加成

技能

檢視技能模擬器
 • 伏魔破 海嘯衝
 • 瞬影打 迅銀擊
 • 靈光悟 蔽影沙
 • 八相陣 防護之殿
 • 明鏡止水 升天奧義
 • 救贖真言 不撓意志

屬性

 • 力量 77
 • 敏捷 6890
 • 智力 77
 • 體能 4477
 • 傷害 514475
 • 堅韌 64348800
 • 恢復 4304710
 • 250 靈聖
 • 582k 生命值

卡奈魔方傳奇力量

武器
防具
寶石

追隨者

檢視技能模擬器

巫女

 
   
   
   
   
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

盜賊

 
   
   
   
   
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

聖堂騎士

 
   
   
   
   
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

最近更新於 2020-8-20 11:32 下午 TST